Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły "Nasza Buda" w Lubsku
Strona Główna Do pobrania Linki31. Lipiec 2021
Nawigacja
Strona Główna
Do pobrania
Linki
Historia stowarzyszenia
Skład zarządu
Statut
Kontakt
Galeria
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 17
Najnowszy Użytkownik: Matheweving
Statut
STATUT
„Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły”
„Nasza Buda”
z siedzibą w Lubsku

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
„Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły” – „Nasza Buda” w Lubsku zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” jest zrzeszeniemdobrowolnym, samorządnym osób fizycznych i prawnych, które prowadzi działalność oświatową i edukacyjną.


§ 2
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest Miasto Lubsko,
Ul.Chopina 10 68-300 Lubsko woj.lubuskie


§ 3
„Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły – „Nasza Buda”jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciez dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536)oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
§ 7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II
Cel i środki działania

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:
Kultywowanie tradycji szkoły oraz propagowanie wśród społeczeństwa informacji o osiągnięciach i planowanych zamierzeniach.
1. Kształtowanie postaw członków i sympatyków stowarzyszenia oraz nawiązywania pomiędzy nimi bliższych kontaktów i współpracy.
2. Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność stowarzyszenia.
3. Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku o uprawnieniach szkoły publicznej.
4. Prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i kulturalnej.


§9

Powyższe cele stowarzyszenie realizuje przez promocję prowadzonego Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży oraz:

1. Promocję Powiatu Żarskiego.
2. Promocję Miasta i Gminy Lubsko.
3. Promocję Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
4. Wspieranie działalności szkolnych kół zainteresowań.
5. Wspieranie działalności pozaszkolnej.
6. Wspieranie inicjatyw związanych z międzynarodową wymianą młodzieży.
7. Wspieranie inicjatyw promujących działania innych grup formalnych i nieformalnych, szkolnych i pozaszkolnych.
8. Współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi (Euroregion SNB, Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski).
9. Prowadzenie akcji wydawniczej i promocyjnej związanej z celami Stowarzyszenia
§10


Stowarzyszenie dla realizacji swych celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia są równe.
§12


1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.
3. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
3.1 członków zwyczajnych,
3.2 członków wspierających,
3.3 członków honorowych.

§13

1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały Zarządu.

§14


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparciadziałalności stowarzyszenia zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna, działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 15

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, osobom wyjątkowo zasłużonym dla stowarzyszenia

§ 16
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1.1 brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
- przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
1.2 może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
1.3 posiadać legitymację i nosić odznakę stowarzyszenia,
1.4 korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.
1.5 korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.


2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 17

1. Członkowie zwyczajni i wspierający stowarzyszenie są zobowiązani do:
1.1 przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz stowarzyszenia,
1.2 opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie,
1.3 realizowania celów stowarzyszenia oraz brania udziału w jego pracach,
1.4 propagowania działalności stowarzyszenia.
1.5 swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia,
1.6 dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia

2. Członkowie honorowi mają obowiązki wymienione w ust. 1 z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.


§18

Członkostwo stowarzyszenia wygasa przez:
1. dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,
2. nieopłacenie mimo upomnień składek członkowskich przez okres 1 roku
3. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź czyn hańbiący popełniony z niskich pobudek,
4. śmierć członka,
5. rozwiązanie instytucji będącej członkiem wspierającym.Rozdział IV
Władza stowarzyszenia

§ 19

1. Władzami stowarzyszenia są:
1.1 Walne Zebranie;
1.2 Zarząd;
1.3 Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.

§20

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd stowarzyszenia 1 raz w roku.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.

§ 22
Walne Zgromadzenie jest prawomocne , może obradować i podejmować uchwały przy
zachowaniu kworum t.j.w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy, co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania .
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
1.1 na podstawie uchwały Zarządu;
1.2 na żądanie Komisji Rewizyjnej;
1.3 na pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 osób.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku), lub podjęcia uchwały.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane.§ 24

Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
1. wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
2. uchwalenie programu działalności stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie, ocena i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji stowarzyszenia,
7. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
8. uchwalanie statutu i zmian w Statucie stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał, w sprawach nie należących do właściwości innych władz.
10. podejmowanie uchwał o założeniu lub likwidacji szkół i placówek niepublicznych
11. zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży
§ 25

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się z 7 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i trzech członków.
2. Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego – wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały.
3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to w ciągu 30 dni zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu.


§ 26

1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1.1 realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
1.2 ustalanie planów pracy i preliminariów budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania;
1.3 kierowanie działalnością stowarzyszenia;
1.4 reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;
1.5 zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
1.6 zwoływanie Walnych Zebrań;
1.7 składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu;
1.8 powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji problemowych oraz uchwalanie regulaminów ich działania;
1.9 przyjmowanie i skreślanie z listy członków.

2. Do zadań zarządu Stowarzyszenia jako organu prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku należy w szczególności:
2.1 Powołanie dyrektora szkoły na 5 letnią kadencje - odbywa się w drodze konkursu
- zasady konkursu dotyczące powołania dyrektora zamieszczone są w odrębnym regulaminie „Regulamin powołania na dyrektora Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży”

2.2 Zarząd Stowarzyszenia może odwołać dyrektora szkoły ze stanowiska w sytuacji naruszenia przepisów oświatowych , naruszenia dyscypliny budżetowej oraz rażących zaniedbań w kierowaniu palcówką.
2.3 Sprawuje nadzór nad praca dyrektora w szczególności zatwierdza
2.3 .1 uchwalony przez Radę Pedagogiczną plan dydaktyczny, wychowawczy;
2.3.2 ramowy plan nauczania
2.3.3 strukturę organizacyjną szkoły;
2.3.4 plan finansowy na rok szkolny;
2.3.5 okresowe , merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności;
2.3.6 regulamin rekrutacji uczniów;
2.3.7 arkusz organizacyjny szkoły§ 27

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykle większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i 2 członków.§ 29

Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na rok, zwołuje je przewodniczący. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Komisji. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

§ 30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej;
2. kontrola opłacania składek członkowskich;
3. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi;
4. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia
§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze na które składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich
2. Wpływy z działalności statutowej: wpływy z 1 % podatku (organizacja pożytku publicznego), dotacje do projektów nauczycielskich finansowanych ze środków Urzędu Gminy Lubsko oraz Starostwa Powiatowego, wkład własny uczestników projektu,
3. Dotacje, zapisy i darowizny.
4. Odsetki od lokat bankowych lub środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
5. Pozostałe przychody§ 32

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej dwóch członków zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy.


Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia

§ 33

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.


§ 34

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcie przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszania Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Copyright © 2014 Maciej Witczak


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie